A Sapientia Hungariae Alapítvány célja a határon túli magyarság felsőoktatásának fejlesztése, és az ehhez kapcsolódó tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenység támogatása. Alapítványunk hatóköre a Kárpát-medence teljes magyar nyelvterületére kiterjed. Lehetőségeinkhez mérten támogatni kívánjuk a Felvidéken (Szlovákiában) most bontakozó magyar nyelvű egyetem működését és a beregszászi (Ukrajna, Kárpátalja) tanárképző főiskola tevékenységét is. Első számú partnerünk a 2000. április 14-én Kolozsvárt életre hívott Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE).

 
   
 
A Sapientia Hungariae Alapítványról Támogatási lehetőségek Határon túli magyar felsőoktatási intézmények Hírek Képek Hírarchívum Programjaink


Összefoglaló a 2010. január 1. után történt változásokról

  • 2010. január 1-jétől kezdődően magánszemély vagy egyéni vállalkozó által befizetett közcélú adomány után a magánszemély (egyéni vállalkozó) semmilyen adókedvezményt nem érvényesíthet.

  • A cégek a 2010. január 1-jétől kezdődően befizetett (átadott) közcélú adományaik után kedvezményt vehetnek igénybe, melyet a társasági adó kapcsán érvényesíthetnek. Minden közcélú adomány után jár kedvezmény, melynek mértéke függ az adományt fogadó szervezet közhasznúsági fokától, valamint attól, hogy a juttatás ún. tartós adományozási szerződés keretében történik-e. Egy alap és két kiegészítő kedvezménykategória létezik. A kedvezmények érvényesítése vonatkozásában a cégeknek az alábbiak szerint kell eljárniuk:

  1. alap kedvezménykategória: közhasznú szervezet részére a közhasznú tevékenység támogatására befizetett pénzadomány (vagy átadott tárgyi adomány). Az adomány értékét rendkívüli ráfordításként kell figyelembe venni. Következményképpen a cég mentesül a társasági adó alól arra a nyereségre vonatkozóan, amely az adomány fedezetéül szolgál.

  2. első kiegészítő kedvezménykategória: kiemelten közhasznú szervezet részére befizetett pénzadomány (vagy átadott tárgyi adomány). Az a) pontban említett kedvezmény igénybe vételén túl további kedvezményt érvényesíthet a cég arra az adományra, amelyet kiemelkedően közhasznú szervezetnek adott. Új módon kell eljárnia, hogy az adomány értékének 50%-át levonja az adózás előtti eredményből.

  3. második kiegészítő kedvezménykategória: közhasznú szervezet részére tartós adományozási szerződés keretén belül befizetett pénzadomány (vagy átadott tárgyi adomány). Az a) pontban említett kedvezmény igénybe vételén túl további kedvezményt érvényesíthet a cég arra az adományra, melyet tartós adományozási szerződés keretében adott. Oly módon kell eljárnia, hogy az adomány értékének 20%-át levonja az adózás előtti eredményből.A b) és c) pontokban említett kedvezmények együtt is érvényesíthetőek abban az esetben, ha az adományozás kiemelkedően közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében történik.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 2010-től hatályos rendelkezései értelmében az adóévben

  • visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, véglegesen átadott pénzeszköz összegével,

  • a térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékével,

  • a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével,

  • az ellenérték nélküli tartozásátvállalás összegével

a juttatónak – fő szabály szerint – nem kell megnövelni az adózás előtti eredményét, ugyanakkor a juttatásban részesülőnek nincs csökkentési lehetősége, kivéve, ha a Tao. tv. 29/I. § (2) bekezdése szerinti átmeneti szabály alkalmazására kerül sor.

Az így elszámolt költség, ráfordítás azonban, ideértve e juttatásokkal kapcsolatban elszámolt általános forgalmi adót is, nem minősül az adóalap megállapításánál elismert költségnek, ráfordításnak, ezért azzal meg kell növelni az adózás előtti eredményt, ha – a Tao. tv. 3. számú mellékletének „A” fejezete 13. pontjának utolsó fordulata alapján – a juttató nem rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye – a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva – nem lesz negatív, amelyet a beszámolója elkészítését követően azzal igazol.

Az eredmény a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredményét jelenti, s az, hogy a kedvezményezett eredménye a kapott támogatás bevételként elszámolt összege nélkül nem lesz negatív – a juttatás időpontjában, de legkésőbb a beszámoló elkészítéséig átadott nyilatkozat mellett – az adóév elteltével, a beszámolója (annak eredménykimutatása) másolatának megküldésével igazolható. Amennyiben a beszámoló nem igazolja a nyilatkozatban foglaltakat, úgy a juttatónak meg kell növelnie adózás előtti eredményét, illetve ha már benyújtotta a bevallását, akkor önellenőrzéssel helyesbítheti azt.„

Fogalmak

Közcélú adomány: a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat (a továbbiakban: közhasznú tevékenység) támogatására adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

Adókedvezmény: a közcélú adományként felajánlott támogatás értéke után az összevont adóalap adóját csökkentő, igénybe vehető kedvezmény.

Tao törvény: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény.Letölthető tájékoztató: Adokedvezmenyek.doc [MS Word doc, 27KB]


:: Űrlapok::


Alapítványunk működését a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.